S H O O T I N G  O F  T H E
M O T I O N  P I C T U R E  "H E R B S T"
Directed by Patrick Guendera F H Salzburg