D R E H A R B E I T E N  Z U M  K I N O F I L M  

"G E H E N  A M  S T R A N D" 
für die Nanook Film
Regie: Caspar Pfaundler
Casting: Rita Waszilovics